top of page
Foto © PM Maeyaert.jpg

Welkom bij IOED Vlaamse Ardennen!

De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA/VARIANT), SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Samen zetten wij ons in om in regio Vlaamse Ardennen een regionale onroerenderfgoedwerking uit te bouwen, met steun van de Vlaamse Overheid.

De IOED contacteren

De IOED is een samenwerkingsverband waarbij alle partners mede-uitvoerders zijn. De taken zijn verdeeld naargelang de expertise van de partners. Je kan je rechtstreeks tot de onderstaande partners richten met je vragen. Ben je niet zeker bij wie je met je vraag terecht moet? Geen nood! Wij verwijzen jou door naar de juiste persoon!

Heb je vragen rond archeologie of historisch-bouwkundig erfgoed?

  • SOLVA zal voornamelijk rond de thema’s archeologisch en historisch-bouwkundig erfgoed werken.

  • Contact:  archeologie@so-lva.be of 053 64 65 36

Heb je vragen rond cultuurhistorisch landschappelijk erfgoed in de Vlaamse Ardennen?

Heb je vragen rond erfgoed, draagvlak en educatie in de Vlaamse Ardennen?

Erkenning van de IOED Vlaamse Ardennen

 

In 2020 werden in Vlaanderen vijf intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten of kortweg IOED’s erkend door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. Ook de IOED Vlaamse Ardennen kreeg een erkenning. Dertien gemeenten in de regio kunnen zich vanaf 1 januari 2021 laten bijstaan door de IOED voor taken rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Het gaat over de gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

Vlaanderen telt nu 30 erkende IOED’s, inclusief IOED Vlaamse Ardennen. Bijna 80% van de lokale besturen laat zich intussen bijstaan door een IOED en werken zo aan een onroerend erfgoedbeleid op lokaal niveau.

 

Wat doet de IOED Vlaamse Ardennen?

De IOED Vlaamse Ardennen wil de rijkdom aan onroerend erfgoed in de Vlaamse Ardennen beschermen, bewaren en versterken. Er wordt gewerkt aan een ondersteunend expertisenetwerk en aan een gedragen regionale visie op onroerend erfgoed. De IOED zal ook werk maken van erfgoedbeleving en bewustwording rond onroerend erfgoed, waarbij het typische landschap van de Vlaamse Ardennen een belangrijke rol speelt.

Regionale samenwerking

 

IOED Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA/VARIANT), SOLVA en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Dat de zelfde partners ook betrokken zijn bij de oprichting van IOED Denderland, een parallelle (zuster)organisatie met een naburig werkingsgebied, zorgt bovendien voor extra samenwerking in heel Zuid-Oost- Vlaanderen.

Partners

Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA)

Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) is een intergemeentelijke samenwerking rond erfgoed in de Vlaamse Ardennen. EVA huist sinds 2020 onder de nieuwe koepelvereniging VARIANT. VARIANT is opgericht voor intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen. De projectvereniging telt 13 leden: de gemeenten Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.

Vanaf 2021 krijgt Erfgoed Vlaamse Ardennen ook subsidies van Vlaanderen voor de werking van een cultureel erfgoedcel om haar doelstellingen rond cultureel erfgoed waar te maken. Het landschap van de Vlaamse Ardennen staat centraal in de missie en visie van de erfgoedcel. Samen met de IOED zal de erfgoedcel kunnen werken aan een intergrale benadering van erfgoed, waarbin cultureel en onroerend erfgoed samen een plek krijgen.

SOLVA

SOLVA is het dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling voor Zuid-Oost-Vlaanderen. SOLVA ondersteunt 21 lokale besturen op velerlei domeinen, gaande van projectrealisatie (bedrijventerreinen, gemeentelijke infrastructuur, reconversie, …), over dienstverlening allerhande (archeologie, ruimtelijke planning, preventie, …) naar regiowerking (mobiliteit, intergemeentelijk woonbeleid, werk en economie, klimaatbeleid, …).

Sinds 2008 beschikt SOLVA tevens over een eigen dienst die het archeologisch onderzoek behartigt voor de aangesloten leden. De dienst bereidt samen met de opdrachtgevende besturen proactief het traject voor en zoekt daarbij steeds naar een optimale afstemming tussen het archeologisch onderzoek, de geplande werken en communicatie met het publiek. De besturen kunnen bij SOLVA terecht voor archeologienota’s, opgravingen en publiekswerking. Tevens beschikt de dienst over een erkend onroerenderfgoeddepot, zodat na de opgravingen een duurzaam beheer van de vondsten en de opgravingsresultaten ook gegarandeerd is.

Een aantal diensten binnen SOLVA hebben raakvlakken met het domein Onroerend Erfgoed, zoals ruimtelijke planning, reconversie van (industriële) panden, ... SOLVA participeert net als andere intercommunales in het Projectbureau Herbestemming Kerken en is zo betrokken bij lokale dossiers. In 2019 heeft SOLVA samen met de andere Oost-Vlaamse streekintercommunales Interwaas en Veneco de regionale kwaliteitskamer vakWeRK opgericht. De kwaliteitskamer wil via een multidisciplinaire aanpak waken over architecturale en ruimtelijke kwaliteit en daarbij de identiteit van een kern vrijwaren. Daarbij is ook aandacht voor het thema Onroerend Erfgoed.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA)

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) engageert zich om de natuurlijke troeven van de Vlaamse Ardennen te beschermen. Dat doet RLVA door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in projecten op het terrein die in een duurzame streekontwikkeling passen.

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen streeft er naar de verschillende actoren in de streek op een positieve manier met elkaar in contact te brengen om te komen tot een dynamische streekontwikkeling. Op die manier wil RLVA een organisatie zijn die bruggen bouwt tussen openbare besturen, verenigingen, recreanten en de bevolking. RLVA is immers een samenwerkingsverband tussen enerzijds de provincie Oost-Vlaanderen, 17 steden/gemeenten en anderzijds de belangengroepen uit de streek voor natuur en milieu, toerisme en recreatie, land- en tuinbouw, wildbeheer.

In het bijzonder wordt, via de landschapsanimator, ook specifiek gewerkt rond landschappelijk erfgoed. Het werkingsgebied van RLVA strekt zich uit over de steden Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem en de gemeenten Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem en Zwalm.

Meer info

bottom of page